Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Fun 4 Events

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen, leveranties en werkzaamheden Fun 4 Events  samenhangend met het optreden, concert, festiviteit, evenement en/of theateractiviteit zoals vastgelegd in een aanbieding, overeenkomst door of in opdracht van Fun 4 Events ten behoeve van de opdrachtgever verricht.

Onder opdrachtgever wordt verstaan: degene die een opdracht voor het engageren van artiesten en/of musici heeft verstrekt en/of de verdere organisatie van een optreden, festiviteit, evenement en/of theaterproductie aan Fun 4 Events heeft opgedragen.

Onder artiest/leverancier wordt verstaan: iedere artiest, groep van artiesten, musici alsmede betrokken technici, leverancier en/of iedere vertegenwoordiger die gemachtigd is rechtshandelingen te plegen namens een groep van artiesten en/of musici alsmede betrokken technici die zich jegens Fun 4 Events tot het geven van een artistieke prestatie (optreden) of diegene die zich direct of indirect jegens Fun 4 Events als wederpartij heeft verbonden of zal verbinden diensten te verrichten en/of goederen te verkopen, verhuren of in bruikleen te geven, één en ander in de ruimste zin  van het woord.

1.      Overeenkomsten met Fun 4 Events , wijzigingen daarvan of aanvullingen daarop, binden Fun 4 Events eerst nadat en voor zover en op de wijze waarop Fun 4 Events deze heeft geaccepteerd en schriftelijk bevestigd.

2.      Indien Fun 4 Events  het door de opdrachtgever of artiest/leverancier ondertekende afschrift van de overeenkomst niet binnen 7 (zeven) dagen na dagtekening retour heeft ontvangen, dan heeft Fun 4 Events , behoudens recht op nakoming, het recht de overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder hierdoor schadeplichtig te worden, mits zulks binnen een redelijke termijn per post, telefax of e-mail aan de opdrachtgever of artiest/leverancier wordt medegedeeld.

3.  De opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de overeenkomst met Fun 4 Events , volledig bekend te zijn met de prestaties van de Artiest en/of de Toeleverancier, alsmede met de soort en/of de aard van de gecontracteerde prestaties.

4. De opdrachtgever garandeert dat er een goede (kleed)accommodatie zal zijn, waar de artiest zich kan kleden en waar de artiest kan vertoeven tijdens de pauzes.  Die accommodatie dient van redelijke afmetingen te zijn, behoorlijk verwarmd te kunnen worden en voorzien van een goede verlichting, van spiegels en stopcontacten; de betreffende accommodatie dient deugdelijk afgesloten te kunnen worden en binnen redelijke afstand van sanitaire voorzieningen. (Kinderfeestjes, feesten en partijen is Clown Funny al omgekleed)

5. De opdrachtgever garandeert dat er op de plaats van het optreden een deugdelijk podium zal zijn met inbegrip van noodzakelijke geaarde stroomvoorzieningen, waarop voldoende ruimte is om alle voor het optreden benodigde apparaten, attributen, licht- en geluidsinstallaties, (muziek) instrumenten etc. te plaatsen en waarop zonder gevaar voor schade en stroomstoringen kan worden opgetreden.  Dat het podium en geaarde stroomvoorziening, in geval van optreden in openlucht, deugdelijk afgeschermd en afgedekt is, dusdanig dat de weersomstandigheden – ook onverwachte – geen schade kunnen toebrengen aan de artiest, diens kleding en attributen.

6. De opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat artiest en betrokken technici recht hebben op het nuttigen van twee consumpties per uur gedurende het gehele optreden, incluis opbouw en afbraak van voor het optreden benodigde apparaten, attributen, licht- en geluidsinstallaties, (muziek) instrumenten etc.

7. Indien de accommodatie en/of geluid c.q. lichtvoorziening wordt verzorgd door opdrachtgever en niet voldoet aan de contractueel vastgestelde eisen, is Fun 4 Events gemachtigd het optreden geen doorgang te laten vinden.  Opdrachtgever blijft in voorkomende gevallen verplicht de aan ommezijde vermelde uitkoopsom in haar geheel te voldoen aan Fun 4 Events .

8. De opdrachtgever garandeert dat er zonder schriftelijke toestemming van Fun 4 Events geen geluids- en beeldopname van het optreden zullen worden vervaardigd en er geen geluidsdragers, affiches, foto’s en/of andere artikelen waarbij de naam, beeltenis en/of logo van de artiest worden gebruikt, voor of tijdens of direct na het optreden worden verkocht in of in de directe omgeving van de locatie waar wordt opgetreden.

9. De opdrachtgever is aansprakelijk voor apparatuurschade, ontstaan door, voor of tijdens of na het concert en/of optreden opgetreden of optredende storingen in de stroomvoorziening, alsmede voor het zoekraken en/of eventuele schade door publiek toegebracht aan accommodaties, decoraties, geluids- en lichtinstallaties, kermisattracties alsmede het zoekraken van of beschadigingen aan kledingstukken, muziekinstallaties en alle verdere attributen, tijdens de voorbereiding van het concert, optreden, festiviteit, evenement en/of theaterproductie, tijdens de uitvoering zelf en na afloop van de uitvoering in de locatie en kleedkamers door het publiek toegebracht.

10. De opdrachtgever is niet gerechtigd een door hem gesloten overeenkomst te annuleren, ook niet op grond van bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld weersomstandigheden of andere omstandigheden.  Annulering van de dienst door afnemer kan slechts kosteloos tot 30 werkdagen vóór de datum dienstverlening. Bij annulering van de dienst door afnemer van 30 werkdagen tot 15 werkdagen voor de datum dienstverlening is afnemer 50% van het honorarium aan de artiest verschuldigd. Bij annulering van de dienst door afnemer van 15 werkdagen tot 5 werkdagen voor de datum dienstverlening is afnemer 75% van het honorarium aan de artiest verschuldigd. Bij annulering van de dienst door afnemer binnen 5 werkdagen voor de datum dienstverlening is afnemer het volledige honorarium aan de artiest verschuldigd.De opdrachtgever staat bij het aangaan van de overeenkomst in voor het aanwezig zijn van de voor het optreden vereiste muziek en andere van overheidswege noodzakelijke vergunningen, het ontbreken van de vereiste vergunningen, ook die van de BUMA levert voor de opdrachtgever ten opzichte van Fun 4 Events wanprestatie op.


Restitutie
Er kan nimmer restitutie worden verleend in het geval dat het optreden niet (geheel) aan de verwachtingen van contractant 1 voldeed.

11. De op grond van enig intellectueel eigendomsrecht af te dragen rechten, onder meer aan BUMA/STEMRA met betrekking tot de muziekrechten en aan SENA met betrekking tot de naburige rechten, komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

12.Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op aanbiedingen, offertes, documentatie, ontwerpen, concepten, opnamen en alle eventuele andere voor Opdrachtgever gerealiseerde projecten en goederen, waarin mede begrepen de eventueel aan Opdrachtgever geleverde gegevens c.q. programmatuur, blijven te allen tijde bij Fun 4 Events berusten. Opdrachtgever is niet gerechtigd, behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vanFun 4 Events, genoemde materialen te gebruiken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, anders dan als uitdrukkelijk door Fun 4 Events wordt toegestaan in de Overeenkomst.

13. Bij hercontractering van het aan ommezijde vermelde gezelschap verplicht opdrachtgever zich dit alleen en uitsluitend via Fun 4 Events te doen plaatsvinden op straffe van een boete van 30% van het in de overeenkomst vermelde uitkoopgage; dit bedrag zal ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbaar zijn.  Opdrachtgever kan zich niet beroepen op het feit dat het  in de overeenkomst genoemd gezelschap via derde, of voor derde met uitsluiting van Fun 4 Events is gecontracteerd.

14. Fun 4 Events verklaart in de hoedanigheid van (fictief) werkgever bij een ‘uitkoop’-overeenkomst gesloten tussen Fun 4 Events en de opdrachtgever waarbij de betaling van een totale uitkoopsom is overeengekomen zorg of zorg te doen dragen voor een deugdelijke loonadministratie, waaronder te verstaan het doen van alle voorgeschreven wettelijk handelingen, aangiften en afdrachten van loon(belasting)heffing en premies werknemersverzekeringen en het werkgeversaandeel hierin ter zake van binnen het kader van deze overeenkomst optredende artiesten.

15. Geoffreerde en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van materialen, ingrediënten, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, premies sociale verzekeringen, invoerrechten, technisch en organisatorische kosten en verdere prijsbepalende factoren, gelden op de dag van verzending van de aanbieding, c.q. van de totstandkoming der overeenkomst. Indien voor de levering c.q. uitvoering enige verhoging van prijsbepalende factoren als in de aanhef van dit artikel genoemd, optreedt – ook al geschiedt dit ingevolge voorziene of voorzienbare omstandigheden – heeft Fun 4 Events te harer keuze het recht, hetzij een evenredige verhoging aan de opdrachtgever in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst, voor zover die niet is uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder recht op schadevergoeding, te annuleren.

16. Fun 4 Events is niet meer gehouden aan de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel daarvan indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surséance van betaling aanvraagt of als er geldig beslag wordt gelegd op de middelen van de opdrachtgever. In dit geval zal de opdrachtgever geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

17. Ziekte of arbeidsongeschiktheid van de artiest alsmede alle andere omstandigheden die voor de artiest overmacht opleveren gelden mede als overmacht voor Fun 4 Events .  Fun 4 Events is verplicht de opdrachtgever van voormelde omstandigheden op de hoogte te stellen, zodra zij zelf van die omstandigheden op de hoogte is. In dat geval zal door Fun 4 Events of artiest naar vervangende mogelijkheden worden gezocht.

18. Fun 4 Events is gerechtigd de overeenkomst te annuleren, zulks tot uiterlijk 4 dagen voor het geplande optreden, ingeval de gecontracteerde artiest op het tijdstip van optreden een radio, televisieoptreden, film- , televisieopname of een optreden in het buitenland.  In dat geval zal de opdrachtgever van Fun 4 Events of artiest geen schadevergoeding kunnen vorderen. Door Fun 4 Events of artiest zal naar vervangende mogelijkheden worden gezocht.

19. In geval van overmacht aan de zijde van een der partijen zal de ene partij de ander partij onverwijld per aangetekend schrijven op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard en de te verwachten duur van de overmacht.  Onder overmacht zal in ieder geval ook begrepen zijn: gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij en vordering zoals deze begrippen gedefinieerd zijn in de tekst met het Verbond van Verzekeraars gedeponeerd onder nr 136 1981 Arrondissementsrechtbank Den Haag.

20. In gevallen van contractbreuk zal ten hoogste 2x de overeengekomen gage bij wijze van gefixeerde schadevergoeding aan de benadeelde partij worden voldaan, behoudens in die gevallen waar de ene partij de andere kan aantonen dat de schade aan merkelijk meer of minder heeft bedragen dan de gefixeerde schadevergoeding.

21. Fun 4 Events behoudt zich het recht voor bij iedere levering en transactie waarborgen voor de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever te vorderen. De opdrachtgever is verplicht om indien hij in gebreke is gebleven het verschuldigde op de gestelde datum te betalen of, indien hij naar het oordeel van Fun 4 Events niet in staat is zijn financiële verplichtingen behoorlijk na te komen, desverlangd zekerheid te stellen voor de richtige nakoming van zijn verplichtingen.

22. Bij vertraagde betaling, zijnde zulks alle betalingen welke onverschillig door welke oorzaak ook niet onmiddellijk op de vervaldag zijn geschied, is door de opdrachtgever een rente verschuldigd ter grootte van 2 % per maand waarbij een gedeelte van een maand bij de berekening daarvan voor een gehele maand wordt gerekend – ingaande de dag waarop de betaling moest geschieden tot op het ogenblik dat de betaling plaats vindt.  Vervolgingskosten wegens wanbetaling en incasso kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, daaronder die begrepen voor rechtskundige bijstand alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van de opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de totale uitkoopsom bedragen, met een minimum van € 250,00 en onverminderd de BTW en onverminderd eventuele proces en executiekosten.

23. Indien een opdrachtgever en/of debiteur met het betalen van enige factuur meer dan 90 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, in verzuim is, is Fun 4 Events zonder meer gerechtigd alle nog lopende opdrachten van de opdrachtgever uit welke hoofde ook, op te schorten en/of te annuleren, zulks onverminderd het recht van Fun 4 Events om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

24. Overschrijding van de betalingstermijn heeft tevens tot gevolg dat zonder nadere aanzegging automatisch en van rechtswege alle aan de opdrachtgever toekomende of anderszins overgedragen rechten, waaronder in voorkomende gevallen ook overgedragen auteurs of licentierechten, alsmede alle andere rechten met betrekking tot de geleverde werken vervallen en voor zover nodig, terug en overgaan op Fun 4 Events .  Fun 4 Events is alsdan gerechtigd ieder eerder gebruik van werken te doen beëindigen.

25. Reclames worden door Fun 4 Events slechts in behandeling genomen indien bij een constatering van te reclameren zaken deze onverwijld door de opdrachtgever aan Fun 4 Events zijn gemeld en daarna onmiddellijk schriftelijk aan Fun 4 Events zijn bevestigd.  Indien de schriftelijke reclame niet uiterlijk binnen 7 dagen na uitvoering van de overeenkomst aan Fun 4 Events is verstuurd, wordt Fun 4 Events geacht aan al zijn verplichtingen te hebben voldaan.  Reclames geven geen recht tot inhouding van factuurbedragen.

26. De artiest is verplicht zich te houden aan de voorschriften, instructies en aanwijzingen van opdrachtgever, voor zover deze geen afbreuk doen aan de artistieke prestaties van de artiest en verbindt zich naar beste kunnen op te treden.

27. De artiest/leverancier is verplicht zorg te dragen, dat de benodigde kostuums, rekwisieten, apparatuur, instrumenten, enz. zich in goede toestand bevinden en voldoen aan de eventuele bepalingen betreffende veiligheid.

28. Fun 4 Events kan bij de uitvoering van festiviteiten en/of evenementen na voorafgaand overleg medewerking van de artiest verzoeken dat deze voor het optreden gebruik maakt van door Fun 4 Events ten behoeve van meerdere optredens van artiesten ingehuurde geluidsfaciliteiten.  De artiest heeft het recht de hier bedoelde medewerking te weigeren indien in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij / zij meewerkt aan een afbreuk van de uit te voeren artistieke prestatie.

29. De artiest draagt zorg voor een tijdig verstuurde schriftelijke informatie aan Fun 4 Events omtrent de eisen verbandhoudend met de organisatorische en technische kanten (stage-rider) van het optreden.

30. De artiest/leverancier verplicht zich tot onverwijlde mededeling te doen aan Fun 4 Events van onverwachte en onvoorziene omstandigheden waardoor er geen mogelijkheid is op de overeengekomen datum op te treden, dan wel niet in staat te kunnen zijn op het afgesproken tijdstip in de locatie tijdig voor het optreden gereed te staan.  Mocht de artiest/leverancier Fun 4 Events telefonisch niet tijdig kunnen bereiken, dan is de artiest/leverancier gehouden de opdrachtgever telefonisch van de verhindering of vertraagde komst in kennis te stellen.
De artiest/leverancier staat er jegens Fun 4 Events voor in, dat de geleverde goederen, c.q. verrichte diensten vrij zijn van gebreken en is jegens Fun 4 Events aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die het gevolg mocht zijn van dergelijke gebreken. Onverminderd enig ander aan Fun 4 Events toekomend recht, zal de artiest/leverancier ieder gebrek aan het geleverde op eerste verzoek van Fun 4 Events onverwijld herstellen. De artiest/leverancier is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van ieder verzuim van de artiest/leverancier.   De artiest/leverancier is aansprakelijk voor alle schade van Fun 4 Events als gevolg van dood of lichamelijk letsel van (medewerkers van) Fun 4 Events  of (medewerkers van) andere Wederpartijen van Fun 4 Events , voor zover deze schade is veroorzaakt door enig handelen of nalaten van (medewerkers van) de artiest/leverancier.  De artiest/leverancier is verplicht alle ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst geldende eisen, voorwaarden, voorschriften en bepalingen op basis van wetten en verordeningen na te leven en in acht te nemen, waaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen alle relevante bepalingen betreffende kwaliteit, milieu, veiligheid, kinderarbeid, gezondheid en arbeidsomstandigheden.

31. De artiest verplicht zich tot noodzakelijke informatie aan Fun 4 Events te verschaffen voor een correcte loonverwerking en daartoe alle benodigde gegevens zoals ingevulde en ondertekende gageverklaring, bank- en/of gironummers,  kopie van het paspoort en het sofi-nummer te verstrekken.  Verder verplicht de artiest zich ingeval van ziekte een door een arts ondertekende, medische verklaring aan Fun 4 Events  te overleggen waar uit genoegzaam blijkt, dat de artiest door ziekte of op andere medische gronden als arbeidsongeschiktheid te beschouwen was op het in de overeenkomst vastgelegde tijdstip van optreden.

32. De artiest/leverancier vrijwaart Fun 4 Events voor vorderingen die het gevolg zijn van naheffingen en boetes opgelegd door de fiscus en bedrijfsvereniging, veroorzaakt door de zijdens artiest en/of gemachtigde verstrekte onjuiste gegevens in noodzakelijke documenten of door het niet accepteren van door de artiest opgevoerde algemene onkosten op de loonverdelingsverklaring.  Deze vrijwaring strekt zich ook uit ten aanzien van naheffingen en boetes opgelegd door de fiscus en bedrijfsvereniging, veroorzaakt door het feit dat Fun 4 Events op basis van de door de zijdens artiesten en/of gemachtigde gepresenteerde feiten omtrent dienst fiscale zelfstandigheid c.q. ondernemersschap heeft afgezien van inhouding van loonheffing en/of sociale premies, terwijl fiscus en/of bedrijfsvereniging achteraf concluderen dat inhouding en afdracht ten onrechte achterwege is gebleven waar zulks wel het geval had moeten zijn.

33. Ingeval van verkoop of liquidatie van de onderneming, kennelijke staat van faillissement dan surséance van betaling van de gemachtigde van de artiest/leverancier is Fun 4 Events niet meer gehouden aan de overeenkomst.  In dit geval kan de gemachtigde geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. Fun 4 Events is gerechtigd in overleg met de artiest/leverancier een vervangende overeenkomst af te sluiten waarbij de gerechtvaardigde belangen van beide partijen overeenkomstig de uitgangspunten van de eerdere overeenkomst gewaarborgd dienen te worden.

34. De artiest/leverancier en/of gemachtigde vrijwaart Fun 4 Events voor schadeclaims van derden ter zake van de wettelijke aansprakelijkheid voorkomende uit de prestaties van de artiest/leverancier incluis de attributen benodigd voor het optreden voor zover deze eigendom van de artiest/leverancier zijn.